خط مشی

Way In Building & Civil Construction

شرکت عایق نوظهور پارسیان در راستای تأمین نیاز کلیه ذینفعان، با تلاش در مسیر تعالی و سرآمدی، خط مشی خود را بر اساس استانداردهای کیفی بین المللی، طراحی و پیاده سازی نموده و با تکیه بر خرد جمعی و ایجاد تفکر فرآیندگرا، خود را ملزم و متعهد به اصول کلی زیر میداند:
با سرمایه گذاری، توسعه و ارتقاء تکنولوژی، بهبود مداوم اثربخشی و کارآیی فرآیندها، ارتقاء سطح رضایت ذینفعان بویژه از طریق توسعه سیستم های بازخورد و بخش رضایت مشتریان و ارتقاء مهارت و دانش کارکنان این شرکت باور دارد با تلاش جمعی و تکیه بر امکانات داخلی و بیرونی و رعایت قوانین و الزامات حاکم بر فعالیت های شرکت میتواند ضمن توسعه سهم فروش در بازارهای هدف داخلی و خارجی، حفظ محیط زیست و کاهش و کنترل خطرات و ریسک های کاری، زمینه شکوفایی، رشد و موفقیت هرچه بیشتر شرکت را فراهم آورد. جزئیات اصول مذکور در خط مشی این شرکت به تفصیل بیان شده است.

ارزش ها

  • حقوق مشتری

    رسالت شرکت در شناخت هرچه بهتر نیازهای مشتری و ارائه بهترین راهکارها در جهت بیشترین اثربخشی میباشد. با تعهد به این رسالت تمامی مهارت های خود را جهت ایجاد اطمینان خاطر در مشتری به کار خواهیم گرفت.

  • تعالی

    در کیفیت محصولات و خدمات و بطور کلی تعهدات سازمان همیشه به سمت تعالی و کمال پیش میرویم.

  • تعهد

    ما به ایجاد یک محیط کاری ایده آل با ارزش های اخلاقی در جهت پیشرفت آینده شغلی همکارانمان که موجب رشد و ارتقای شرکت خواهند شد، متعهد هستیم.